O projekcie NOWEFIO
lubuskie lokalnie 2024-2026

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026” to projekt realizowany w najbliższych latach wspólnie przez Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundację Rozwoju Holistycznego

Projekt polega na wsparciu organizacji pozarządowych młodych/lokalnych oraz wsparciu grup nieformalnych z terenu województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu formuły małych grantów. 

Planujemy udzielenie łącznie minimum 240 mikrodotacji. Równocześnie prowadzona będzie promocja, animacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, a liderów grup i młodych organizacji – realizatorów projektów obejmiemy wsparciem edukacyjnym w ramach LUBUSKIEJ SZKOŁY LIDERA.

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026” zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2024-2026 to 2 301 000,00 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM oraz FUNDACJĘ ROZWOJU HOLISTYCZNEGO
(dot. działalności w ramach projektu „NOWEFIO – lubuskie lokalnie 2024-2026”
realizowanego w latach 2024-2026)

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO, informujemy że:

 1. Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze, ul. Lipowa 1, zarejestrowane pod numerem KRS 0000299256, tel. kontaktowy: 68 320-13-55 oraz  Fundacja Rozwoju Holistycznego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 50/7, zarejestrowana pod numerem KRS 0000369522, tel. kontaktowy: 600-676-083, e‑mail: nowefio.lubuskie@gmail.com
 2. W sprawie danych osobowych, można kontaktować się: telefonicznie, mailowo, bądź pocztą, na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 3. Administrator przetwarza informacje pozyskane drogą mailową oraz telefoniczną, w celu obsługi kontaktu, a w szczególności: udzielenia informacji, podjęcia dalszych działań na Pani/Pana żądanie, przygotowania i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od celu kontaktu może być:
  • Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej ,,RODO’’);
  • obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przygotowanie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu bądź obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W praktyce Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Projektu/Programu – przez okres wymagany zapisami Projektu/Programu. Jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
 5. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od powodu kontaktu, mogą zostać udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, jeśli dane zostaną utrwalone w systemach informatycznych),a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania kopii, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 18 RODO;
 7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych (w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO).
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 6, pkt 7 i pkt 8, należy skontaktować się z nami pisząc na adres wskazany na wstępie, bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail: nowefio.lubuskie@gmail.com
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO tj. do: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane.
 12. Obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.